RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y


Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim


Załącznik do Zarządzenia Dyrektora MZD Nr 1 z dnia 25.01.2008 r.

Rozdział I

Podstawa prawna działania

§ 1

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, zwany dalej „MZD” działa na podstawie następujących przepisów:
1. Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
nadanego uchwałą Nr VII/70/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej –
jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim oraz
nadania statutu.
2. Ustawy o drogach publicznych.

Rozdział II

Postanowienia ogólne.

§ 2

1. Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim jest miejską samorządową jednostką
organizacyjną, przy pomocy której Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wykonuje
obowiązki zarządcy dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta..
2. Siedzibą MZD jest miasto Ostrów Wielkopolski ul. Zamenhofa 2B.
3. MZD swoim zakresem działania obejmuje obszar administracyjny miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.

§ 3

MZD jest jednostką budżetową.


Rozdział III

Przedmiot i zakres działania MZD.

§ 4

Przedmiotem działania MZD jest prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, utrzymaniem, ochroną, modernizacją i budową na drogach gminnych, położonych w granicach administracyjnych miasta, oraz spraw Strefy Płatnego Parkowanie.
MZD może prowadzić działalność wymienioną wyżej na ulicach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, będących w granicach administracyjnych miasta na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, Zarządem Województwa Wielkopolskiego, oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.

- 2 -

§ 5.

Do zakresu działania MZD należy:
1/ realizacja budżetu miasta w zakresie dróg gminnych na terenie miasta Ostrowa
Wielkopolskiego
2/ pełnienie zarządu nad drogami gminnymi
3/ obsługa inwestorska zadań realizowanych na tych drogach
4/ opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg
i obiektów mostowych
5/ pełnienie funkcji inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami
6/ utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających
ruch i innych urządzeń związanych z drogą
7/ realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
8/ koordynacja robót w pasie drogowym
9/ wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg gminnych, na
przejazdy po drogach gminnych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie,
naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych
przepisach
10/ prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych
11/ przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
12/ wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
13/ przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
14/ wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla
ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie osób lub
mienia
15/ dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
16/ utrzymanie terenów zielonych
17/ współpraca z organami odpowiedzialnymi za zarządzanie ruchem na drogach
18/ dokonywanie ocen stanu nawierzchni oraz uczestniczenie w komisjach bezpieczeństwa
ruchu drogowego
19/ przygotowywanie wytycznych technicznych dla zlecanych projektów technicznych
20/ wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez, rajdów, wyścigów, itp. na terenach
przekazanych w zarządzanie w obszarze miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a nie
będących drogami publicznymi
21/ ustalanie zadań rzeczowych dla MZD
22/ obsługa prawna, kadrowo-płacowa i finansowo-księgowa MZD
23/ sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem środka specjalnego
24/ współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych
25/ współpraca z placówkami naukowo-badawczymi we wdrażaniu postępu technicznego
26/ prowadzenie całokształtu spraw Strefy Płatnego Parkowania

§ 6

Wielkość i zakres wykonywanych przez MZD podstawowych zadań określa corocznie
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach zabezpieczonych limitów finansowych
w budżecie miasta.

- 3 –

Rozdział IV

Struktura organizacyjna MZD

§ 7

1. Na czele MZD stoi Dyrektor, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Gł. Księgowego,
Gł. Inżyniera oraz Kierownika Zespołu Utrzymania Dróg i Zieleni
2. Dyrektor MZD podlega Prezydentowi Miasta i współpracuje z jego Zastępcą.

§ 8

W skład MZD wchodzą:
1. Główny Inżynier
2. Główny Księgowy
3. Kierownik Zespołu Utrzymania Dróg i Zieleni
4. Kierownik Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania
5. Stanowiska podległe

§ 9

Wewnętrzna struktura przedstawia się następująco:
MZD dzieli się na cztery piony organizacyjne
1. Pion Głównego Inżyniera
2. Pion Głównego Księgowego
3. Pion Kierownika Zespołu Utrzymania Dróg i Zieleni
4. Pion Obsługi Biura Strefa Płatnego Parkowania

1. Dyrektorowi – podlega bezpośrednio: - oznaczenie D

Główny Inżynier - oznaczenie GI
Główny Księgowy - oznaczenie GK
Kierownik Zespołu Utrzymania Dróg i Zieleni - oznaczenie KU
Kierownik Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania - oznaczenie KS
Radca Prawny - oznaczenie RP


2. Głównemu Inżynierowi - oznaczenie GI – podlega:
a) Stanowisko ds. planowania i rozliczania budów - oznaczenie 1
b) Stanowisko Inspektora nadzoru technicznego - oznaczenie 2

3. Głównemu Księgowemu - oznaczenie GK podlega:
a) Stanowisko ds. zamówień publicznych i administracji - oznaczenie 3
b) Stanowisko ds. kadrowych i administracji - oznaczenie 4
c) Stanowisko ds. księgowych - oznaczenie 4a

4. Kierownikowi Zespołu Utrzymania Dróg i Zieleni - oznaczenie KU – podlega:
- 4 -
a) Stanowisko ds. ewidencji i utrzymania dróg i mostów - oznaczenie 5
b) Stanowisko ds. utrzymania dróg, oświetlenia i czystości - oznaczenie 6
c) Stanowisko ds. ochrony pasa drogowego - oznaczenie 7
d) Stanowisko ds. utrzymania dróg i zieleni - oznaczenie 8

5. Kierownikowi Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania - oznaczenie KS – podlega

a) Stanowisko ds. administracji Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania - oznaczenie KR
b) Stanowisko Kontrolera kart parkingowych Strefy Płatnego Parkowania - oznaczenie SK

§ 10

Określoną w § 9 strukturę organizacyjną przedstawia SCHEMAT ORGANIZACYJNY, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.


Rozdział V

Zakresy działania organów MZD

§ 11


DYREKTOR

1. Kieruje całokształtem pracy MZD, reprezentuje go na zewnątrz na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i ponosi
odpowiedzialność za wyniki jego pracy.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a) ustalenie regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego następnie przez Prezydenta
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
b) ustalenie ogólnych przepisów wewnętrznych, normujących tok pracy poszczególnych
stanowisk organizacyjnych MZD, nie ujętych w regulaminie organizacyjnym
c) podejmowanie ostatecznych decyzji w zakresie całokształtu spraw związanych
z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
d) podejmowanie ostatecznych decyzji w zakresie całokształtu spraw związanych z
prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania
e) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny pracy
f) sprawowanie nadzoru i odpowiedzialności nad właściwym i terminowym
załatwieniem skarg i wniosków
g) decydowanie w sprawach osobowych pracowników MZD w zakresie przyjmowania, zwalniania i awansowania, a także nagradzania i karania
h) ostateczne akceptowanie:
- rocznych planów i sprawozdań MZD
- spraw przedstawianych przez MZD na posiedzeniach Rady Miejskiej
- odpowiedzi na skargi i wnioski
- umów na wykorzystywanie pojazdów prywatnych dla celów służbowych
- rocznych planów urlopów pracowników MZD
- 5 -

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

1. Prowadzenie księgowości budżetowej MZD.
2. Prowadzenie bieżącej analizy wydatków budżetowych, kontrola dyscypliny budżetowej.
3. Prowadzenie miesięcznych analiz kształtowania się kosztów MZD w stosunku do założeń
wynikających z planu rocznego.
4. Dekretacja całości dokumentacji księgowej.
5. Organizowanie i kontrola właściwego obiegu dokumentów.
6. Sporządzanie planów finansowych MZD.
7. Rozliczanie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczych i rocznych.
8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
9. Ustalenie tematyki kontrolnej w zakresie wykorzystania środków budżetowych.
10. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej.
11. Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników MZD
a) załatwianie formalności związanych z przyjmowaniem, zwalnianiem oraz
wynagradzaniem pracowników,
b) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy
12. Ewidencjonowanie i przechowywanie akt osobowych oraz obowiązującej dokumentacji
osobowej pracowników MZD.
13. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników (szkolenia,
kursy, praktyki).
14. Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami i wyróżnieniami.
15. Prowadzenie gospodarki limitem płac MZD.
16. Prowadzenie i kompletowanie wymaganej dokumentacji pracowników przechodzących na
emerytury i renty.
17. Sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, zasiłków ZUS zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
18. Przekazywanie zaliczek podatkowych i składek ZUS.
19. Sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie zatrudnienia i funduszu płac.
20. Prowadzenie sekretariatu i dokumentacji kancelaryjnej.
21. Obsługa narad i spotkań.
22. Zaopatrzenie w materiały biurowe, techniczne środki pracy, środki czystości.
23. Prowadzenie likwidacji zużytych składników majątkowych.
24. Prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem ustawy - Prawo zamówień publicznych
i przepisów wykonawczych do tej ustawy (od ogłoszenia o przetargu do podpisania
umowy).
25. Gromadzenie i analiza rozporządzeń i innych materiałów dotyczących stosowania w/w
ustawy.
26. Przygotowanie SIWZ lub WUZ oraz załączników i innych materiałów niezbędnych do
przeprowadzania przetargów na udzielenie zamówień przez Miejski Zarząd Dróg zgodnie
z ustawą - Prawo zamówień publicznych.
27. Publikacja ogłoszeń w Biuletynie UZP oraz na stronie internetowej.
28. Udział w komisjach przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych.
29. Sprawdzanie kompletności złożonych ofert, sporządzanie notatek, protokołów i pism
do oferentów w trakcie postępowania.
30. Sporządzanie protokołów do prowadzonych postępowań.
31. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych.
32. Prowadzenie rejestru postępowań udzielanych zamówień publicznych.
33. Sprawdzanie podpisywanych umów pod względem zgodności z ofertą.
34. Kontrola rozliczeń finansowych realizowanych robót pod względem zgodności z zapisami
budżetu.
- 6 -

35. Prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora oraz zbioru przepisów powszechnie
obowiązujących.


PION GŁÓWNEGO INŻYNIERA

1. Planowanie rozwoju sieci drogowej miasta.
2. Przygotowanie planów budowy, modernizacji i remontów kapitalnych dróg.
3. Przygotowanie planowanych robót pod względem technicznym.
4. Udział w przygotowaniu materiałów i komisjach przetargowych przy udzielaniu zamówień
na roboty związane z zakresem czynności.
5. Udział w komisjach przekazujących plac budowy i dokonujących odbioru robót oraz
odbioru gwarancyjnego.
6. Bieżąca kontrola realizacji robót.
7. Sprawdzanie faktur częściowych.
8. Rozliczenie inwestycji po odbiorze końcowym.
9. Sprawdzenie kompletności materiałów odbiorowych.
10. Udział w spotkaniach z projektantami w sprawie uzgadniania rozwiązań projektowych
zleconych projektów drogowych.
11. Kontrola rozliczeń finansowych realizowanych robót pod względem zgodności z zapisami
budżetu.
12. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych z wykonania inwestycji drogowych.
13. Prowadzenie polityki informacyjnej MZD w sprawach związanych z utrudnieniami
w ruchu, spowodowanymi robotami inwestycyjnymi.
14. Korespondencja z Urzędem Miejskim, projektantami i wykonawcami w sprawach
dotyczących inwestycji drogowych.
15. Udział w przygotowaniu materiałów niezbędnych do przeprowadzania przetargów na
udzielenie zamówień przez MZD.
16. Udzielanie wyjaśnień oferentom w sprawach dotyczących materiałów przetargowych
(wyjaśnienia spraw technicznych).
17. Przygotowanie kosztorysów inwestorskich.
18. Przygotowanie i kontrola umów na roboty.
19. Prowadzenie rejestru zawieranych umów.
20. Prowadzenie rejestru zakresów rzeczowych zakończonych inwestycji oraz przygotowanie
materiałów do sporządzenia OT.
21. Uczestnictwo w spotkaniach na budowach w sprawach problemów technicznych oraz
robót dodatkowych i sporządzanie notatek z tych spotkań.
22. Sporządzanie dokumentacji z zamówień z wolnej ręki na wszystkie udzielone w tym trybie
zamówienia dotyczące inwestycji drogowych i projektów drogowych.
23. Sporządzanie dokumentacji z udzielenia zamówień bez stosowania ustawy.
– o szacunkowej wartości poniżej 14.000,0 EURO.
24. Przyjmowanie wniosków Rad Osiedli, dotyczących wprowadzenia do planu zadań
inwestycyjnych.
25. Prowadzenie rejestru robót inwestycyjnych budowlano-remontowych
26. Prowadzenie rejestru dokumentacji technicznych.
27. Organizowanie prezentacji projektów oraz uczestnictwo w prezentacjach.
28. Reprezentowanie Miejskiego Zarządu Dróg w terenie poprzez sprawowanie kontroli


- 7 -


zgodności realizacji robót z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
29. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów.
30. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
31. Udział w przekazaniu placu budowy, odbiorze końcowym i ostatecznym nadzorowanych
robót oraz sporządzanie protokołów z tych czynności.
32. Potwierdzanie faktycznie wykonanych zakresów robót i usunięcia stwierdzonych wad oraz
kontrolowanie rozliczenia robót.
33. Dokonywanie przeglądów stanu technicznego nawierzchni i oznakowania z częstotliwością
zapewniającą prawidłowe utrzymanie ich stanu technicznego.
34. Dokonywanie odbiorów robót bieżącego utrzymania.
35. Kontrola, nadzór i odbieranie robót związanych z zajęciem pasa drogowego.
36. Kontrola jakości, skuteczności i prawidłowości prowadzenia zimowego utrzymania dróg.


PION KIEROWNIKA ZESPOŁU UTRZYMANIA DRÓG I ZIELENI

1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną dróg i urządzeń drogowych.
2. Przygotowywanie planów i prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
3. Udział w przygotowaniu materiałów i komisjach przy udzielaniu zamówień na roboty
związane z zakresem czynności.
4. Współpraca z radami osiedlowymi w sprawach wynikających z zakresu czynności.
5. Planowanie i określanie zakresu remontów nawierzchni na drogach.
6. Określanie zakresu i zlecanie robót bieżącego utrzymania.
7. Prowadzenie spraw finansowych związanych z rozliczaniem robót bieżącego utrzymania.
8. Współpraca z jednostkami prowadzącymi zarządzanie ruchem na drogach publicznych.
9. Uzgadnianie dokumentacji technicznych na lokalizację urządzeń obcych w pasie
drogowym oraz opiniowanie projektów organizacji ruchu.
10. Kontrola stanu pasa drogowego:
a) stanu nawierzchni jezdni i chodników,
b) oznakowania i urządzeń zabezpieczających,
c) czystości,
d) zajęcia pasa drogowego,
e) bezpieczeństwo ruchu,
11. Przygotowanie i wstępna kontrola realizacji zleceń związanych z bieżącym utrzymaniem
dróg.
12. Przygotowywanie i wprowadzanie danych do ewidencji dróg.
13. Prowadzenie spraw związanych z nielegalnym zajęciem pasa drogowego, bądź
niewłaściwym odtwarzaniem nawierzchni dróg.
14. Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji oraz bieżącego utrzymania na obiektach
zieleni miejskiej oraz przydrożnej.
15. Opiniowanie i wydawanie zezwoleń na zajęcie terenów zieleni oraz korzystanie z obiektów
zlokalizowanych w parkach miejskich.
16. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej.
17. Prowadzenie i aktualizacja inwentaryzacji zieleni miejskiej.
18. Prowadzenie zimowego utrzymanie parków i terenów zieleni miejskiej.
19. Udział w przygotowywaniu materiałów przy udzieleniu zamówień publicznych na roboty
związane z bieżącym utrzymaniem zieleni.
20. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
21. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków na zajęcie pasa drogowego.
- 8 -

22. Przygotowanie opinii i decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego.
23. Współpraca z inspektorem nadzoru i kontrolerem w celu prawidłowego przebiegu i odbioru
prac związanych z lokalizacją urządzeń obcych w pasie drogowym.
24. Przyjmowanie i rejestrowanie interwencji mieszkańców dot. bieżącego utrzymania dróg,
oczyszczania i oświetlenia oraz udzielanie odpowiedzi.
25. Przyjmowanie, archiwizowanie i wstępna kontrola wpływających dokumentów.
26. Dokonywanie wstępnej kontroli merytorycznej rachunków zw. z bieżącym utrzymaniem
ulic, oczyszczaniem i oświetleniem.
27. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych.
28. Udział w przygotowywaniu materiałów przy udzieleniu zamówień publicznych na roboty
związane z bieżącym utrzymaniem dróg i oświetleniem.
29. Archiwizowanie i kontrola meldunków z zimowego utrzymania dróg.
30. Obsługa bazy danych – ewidencja dróg.


PION KIEROWNIKA BIURA OBSŁUGI STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Strefy Płatnego Parkowania.
2. Bieżąca obsługa techniczna Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w tym:
a) przygotowanie harmonogramów pracy,
b) prowadzenie bieżących spraw kadrowych biura,
c) bieżące zakupy na potrzeby BOSPP,
d) wysyłka listów poleconych.
3. Odpowiedzialność materialna za stan druków znajdujących się w biurze: karty postojowe,
abonamenty, identyfikatory, wezwania-raporty, indywidualne zezwolenia.
4. Prowadzenie ewidencji druków znajdujących się w magazynie głównym.
5. Zamawianie druków znajdujących się w magazynie głównym.
6. Prowadzenie ewidencji dystrybutorów.
7. Wykonywanie czynności kasowych związanych ze sprzedażą kart postojowych dla
dystrybutorów.
8. Wykonywanie czynności związanych ze sprzedażą przelewową kart postojowych dla
dystrybutorów.
9. Wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i księgowaniem przelewów za:
a) sprzedaż kart dystrybutorom,
b) wpłat na wezwania-raporty,
c) wpłat za upomnienia,
d) wpłat za abonamenty.
10. Sporządzanie dziennych wydruków służących do rozliczenia się z pobranych kart
postojowych.
11. Sporządzanie raportów kasowych.
12. Ustalanie właścicieli pojazdów i ich adresów zamieszkania oraz wpisywanie danych
osobowych do komputera.
13. Wypisywanie upomnień.
14. Wysyłanie upomnień.
15. Przygotowanie tytułów wykonawczych do przekazania do Urzędu Skarbowego
w celu egzekwowania należności w trybie egzekucji administracyjnej.
16. Przyjmowanie i rozliczanie gotówki z tytułu wpłat za raporty-wezwania o
nieopłaconym postoju.
17. Przyjmowanie i rozliczanie gotówki z tytułu wpłat za upomnienia.
18. Sporządzanie kartotek magazynowych służących do rozliczania się z pobranych kart
postojowych, identyfikatorów i abonamentów.
- 9 -

19. Segregacja i wpisywanie raportów-wezwań o nieopłaconym postoju do komputera.
20. Sprawdzanie pracy Kontrolerów Służby Kontrolującej.
21. Kontrola stanu oznakowania Strefy Płatnych Parkingów.

RADCA PRAWNY

1. Występowanie w obronie interesów MZD przed sądami powszechnymi i innymi organami
państwowymi i samorządowymi.
2. Udzielanie porad i opracowywanie opinii i wyjaśnień prawnych oraz interpretacja
obowiązujących przepisów.
3. Opiniowanie projektów decyzji administracyjnych przygotowywanych przez inne
stanowiska organizacyjne.
4. Opiniowanie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami umów oraz innych aktów
prawnych związanych z nabywaniem wzgl. zbywaniem majątku ruchomego lub
nieruchomego MZD.
5. Opracowywanie zarządzeń organizacyjnych Dyrektora.
6. Opracowywanie regulaminu organizacyjnego i pracy MZD.
7. Opracowywanie porozumień w sprawie modernizacji dróg z jednostkami samorządu
terytorialnego.
8. Załatwianie spraw związanych ze zgłaszanymi szkodami komunikacyjnymi we współpracy
z ubezpieczycielem.
9. Opracowanie zakresu kontroli wewnętrznej.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta
i ogłoszeniu w formie stosownego zarządzenia Dyrektora MZD w Ostrowie Wielkopolskim

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Prezydenta
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i ogłoszenia w formie stosownego zarządzenia Dyrektora
MZD w Ostrowie Wielkopolskim.Opublikował: Joanna Tomaszewska
Publikacja dnia: 01.06.2010
Podpisał: Joanna Tomaszewska
Dokument z dnia: 01.06.2010
Dokument oglądany razy: 2 065