RSS
A A A
SmodBIP

Statut

Statut Miejskiego Zarządu Dróg

Załącznik do Uchwały Nr VII/70/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2003 r.

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

I.Postanowienia ogólne

§ 1.
Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, zwany dalej "Zarządem" działa na podstawie:
-Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) wraz z aktami wykonawczymi
-Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

§ 2.
Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim jest gminną jednostką organizacyjną przy pomocy której Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg gminnych.

§ 3.
Zarząd obejmuje działalnością obszar Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
Siedzibą Zarządu jest Miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 4.
Zarząd jest jednostką budżetową, podległą Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, funkcję organu założycielskiego pełni Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

II.Cele i zadania

§ 5.
1.Przedmiotem działania Zarządu jest zarządzanie drogami gminnymi w granicach Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
2.Zadania Zarządu obejmują w szczególności:
a)opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
b)opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
c)pełnienie funkcji inwestora,
d)utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
e)realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
f)przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju,
g)koordynację robót w pasie drogowym,
h)wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
i)prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
j)przeprowadzanie okresowych kontroli stanu drogi i obiektów mostowych,
k)prowadzenie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
l)przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
m)przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
n)wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
o)dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
p)sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
q)prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w gestii Zarządu,
r)sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym,
s)realizacja zadań z zakresu budowy, utrzymania i oznakowania skrzyżowań dróg wewnętrznych z drogami gminnymi oraz urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu związanych z funkcjonowaniem skrzyżowań.
4. Zarząd wykonuje inne zadania określone przepisami prawa a dotyczące
zarządcy dróg gminnych.
5. Zarząd może wykonywać inne zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

III.Organizacja Zarządu.

§ 6.
1.Zarządem kieruje dyrektor, którego zatrudnia Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
2.Zakres kompetencji dyrektora w czynnościach podejmowanych na zewnątrz wynika wprost z udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

§ 7.
1.Pracowników Zarządu zatrudnia, awansuje, nawiązuje i rozwiązuje z nimi
umowę o pracę dyrektor Zarządu.
2.Dyrektor Zarządu nadaje Regulamin pracy Zarządu. Zasady wynagradzania reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
3.Dyrektor i pracownicy Zarządu mogą być upoważnieni przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 8.
Majątek Zarządu stanowi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i może być wykorzystywany jedynie dla potrzeb związanych z działalnością Zarządu.

§ 9.
Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest plan dochodów i wydatków, zwany
"planem finansowym".

§ 10.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu w zakresie spraw finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób:
-dyrektora i głównego księgowego, względnie ich pełnomocników.

§ 11.
Przekształcenie lub likwidacja Zarządu może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

§ 12.
Regulamin organizacyjny Zarządu zatwierdza Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego po przedłożeniu przez dyrektora Zarządu.Opublikował: Joanna Tomaszewska
Publikacja dnia: 01.06.2010
Podpisał: Joanna Tomaszewska
Dokument z dnia: 01.06.2010
Dokument oglądany razy: 1 844