RSS
A A A
SmodBIP

Sprzedaż drewna pozyskanego w pasach drogowych na terenie Ostrowa Wielk

28.06.2018

                                                                                Ostrów Wielkopolski, dnia 28.06.2018 r.
 MZD 3/101/3838 /2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

dotyczy: Sprzedaż drewna pozyskanego w pasach drogowych na terenie Ostrowa
Wielkopolskiego

WARUNKI PRZETARGU

1. Opis
drewno liściaste mieszane (sortyment S4 ) w ilości 226,42 m3.
Cena wyjściowa za całość nie mniej niż 24.453,36 zł.

2. Rodzaj przetargu
- Przetarg pisemny nieograniczony.
- Przetarg zostanie przeprowadzony przez Komisję przetargową powołaną przez Dyrektora    Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.
- Uczestnicy przetargu celem przystąpienia do niego muszą wnieść wadium w wysokości 2.445,34 zł.
- Wadium w pieniądzu wnosi się na rachunek bankowy Zamawiającego – BOŚ o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001
- Uczestnicy składają pisemną ofertę cenową dotycząca zakupu drewna wskazanego w ogłoszeniu do dnia 18.07.2018 r. godz. 1500.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrów Wielkopolski – sekretariat
- Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli do dnia 18.07.2018 r. do godz. 1500 wpłynie przynajmniej jedna oferta cenowa.
- Oferta jest wiążąca przez okres 20 dni od dnia złożenia.
- Komisja przetargowa zamieści na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg informacją o ilości złożonych ofert wraz z cenami i wskazaniem uczestników przetargu.
- W przetargu zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną.
- Z postępowania przetargowego zostanie sporządzony protokół, który stanowi podstawę zwarcia umowy.
- Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
- Nabywca przedmiotu przetargu zostanie pisemnie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy.
- Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast wadium wniesione przez pozostałych uczestników zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.
- Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.
- Drewno można obejrzeć – ul. Plażowa 10 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Osoba upoważniona do kontaktów Łukasz Frąszczak telef. 62 735 25 76

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

                                                                                                          DYREKTOR
                                                                                               Miejskiego Zarządu Dróg
                                                                                              w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                            mgr inż. Marcin Wieruchowski

Opublikował: Joanna Tomaszewska
Publikacja dnia: 28.06.2018

Dokument oglądany razy: 90
« inne aktualności